Mga Serbisyo ng Pagsasaling-wika

May karapatan ka sa mga libreng serbisyo ng pagsasaling-wika, gayundin sa American Sign Language. Makakakuha ka ng mga serbisyong ito 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.

Mas makabubuting kumuha ng isang propesyunal na tagasaling-wika sa iyong appointment na pangmedikal. Hindi mo dapat gamitin ang mga kaibigan, kapamilya, o mga bata upang magsaling-wika para sa iyo.

Paano Makakakuha ng Mga Serbisyo ng Pagsasaling-wika

InterpreterTumawag sa Mga Serbisyo para sa Miyembro sa 1-888-839-9909 (TTY 711). Bukas ang Mga Serbisyo para sa Miyembro nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.

Para sa mga personal na serbisyo ng pagsasaling-wika, ipaalam sa amin kung:

 • Sino: Para sa iyo ba ang appointment, o para sa iyong anak? 
 • Ano: Sa anong doktor ka magpapatingin? Gusto mo ba ng lalaki o babaeng tagasaling-wika? 
 • Kailan: Anong oras ang iyong appointment? Kailan mo gustong pumunta roon ang 
  tagasaling-wika?
 • Saan: Saan ang iyong appointment? Ano ang address? Mayroon bang partikular na gusali?
 • Bakit: Para saan ang appointment na ito? Pag-follow up?  Pagpapakonsulta?  
  Pagpapatinging Pangmedikal?

Kailangan mo ba ng Napapanahong Tulong sa Pagsasaling-wika?

 • Tawagan kami nang hindi bababa sa 10 araw ng negosyo bago ang iyong appointment. Kung mas mahabang panahon ang maibibigay sa amin, mas malamang na makahanap kami ng isang tagasaling-wika para sa iyo.
 • Magbigay ng tumpak at kumpletong impormasyon. 
 • Mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo para sa Miyembro sa 1-888-839-9909 (TTY 711) kung magbabago ang iyong appointment. Bukas ang Mga Serbisyo para sa Miyembro nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.
   

Unang bahagi: Bakit mahalagang kumuha ng interpreter
Ikalawang bahagi: Mga karapatan at responsibilidad
Ikatlong bahagi: Paano makakuha ng serbisyo sa pag-interpret
 

Mga Dokumento sa Iyong Wika at Format

Maaari kang kumuha ng mga materyales ng miyembro sa wika o format na gusto mo, tulad ng malaking print o nasa format ng audio.

Paano Humiling ng Dokumento sa Iyong Wika o Format
Tumawag sa Mga Serbisyo para sa Miyembro sa 1-888-839-9909 (TTY 711) upang humiling ng dokumento sa iyong wika/format. Bukas ang Mga Serbisyo para sa Miyembro nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.
 

Mga Reklamo

Makakapagsampa ka rin ng isang reklamo kung:

 • Pakiramdam mo ay pinagkaitan ka ng mga serbisyo dahil hindi ka nagsasalita ng Ingles
 • Hindi ka makakuha ng tagasaling-wika
 • Mayroon kang reklamo tungkol sa tagasaling-wika
 • Hindi ka makakuha ng impormasyon na nasa iyong wika o format
 • Hindi natutugunan ang iyong mga pangangailangang pangkultura

Paano Magsampa ng Reklamo sa Iyong Wika

PhoneMayroong apat na paraan upang magsampa ng reklamo:

 1. Tumawag sa Mga Serbisyo para sa Miyembro sa 
  1-888-839-9909 (TTY 711)
 2. Maghain Online
 3. Sumulat sa:
  Member Services Department
  1055 W. 7th Street, 10th Floor
  Los Angeles, CA 90017
 4. Mag-fax sa 213-438-5748