ບໍລິການແປພາສາ

ທ່ານມີສິດໃນການໃຊ້ບໍລິການແປພາສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ລວມເຖິງພາສາມືອາເມຣິກາ. ທ່ານສາມາດຮັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ເຈັດວັນຕໍ່ອາທິດ.

ຈະເປັນການດີກວ່າ ຖ້າໃຊ້ນາຍແປພາສາມືອາຊີບໃນການນັດໝາຍທາງການແພດຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ, ຫຼື ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອແປພາສາໃຫ້ທ່ານ.

ວິທີເຂົ້າເຖິງບໍລິການແປພາສາ

Interpreterໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711). ຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກເປີດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ລວມເຖິງວັນພັກຕ່າງໆ.

ສຳລັບບໍລິການແປພາສາແບບເປັນບຸກຄົນ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ:

 • ໃຜ: ການນັດໝາຍນີ້ແມ່ນສຳລັບທ່ານ, ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ? 
 • ແມ່ນຫຍັງ: ທ່ານຈະໄປພົບທ່ານໝໍປະເພດໃດ?ທ່ານຕ້ອງການນາຍແປພາສາຊາຍ ຫຼື ຍິງ? 
 • ເມື່ອໃດ: ການນັດໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຈັກໂມງ?ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ນາຍແປພາສາຢູ່ທີ່ນັ້ນເມື່ອໃດ?
 • ຢູ່ໃສ: ການນັດໝາຍຂອງທ່ານຢູ່ໃສ? ທີ່ຢູ່ແມ່ນຫຍັງ?ມີອາຄານສະເພາະບໍ?
 • ເປັນຫຍັງ: ການນັດໝາຍນີ້ແມ່ນເພື່ອຫຍັງ? ຕິດຕາມ? ການປຶກສາຫາລື?ກວດສຸຂະພາບ?

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແປພາສາໃຫ້ທັນເວລາ?

 • ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນລັດຖະການກ່ອນການນັດໝາຍຂອງທ່ານ. ຍິ່ງພວກເຮົາມີເວລາຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ພວກເຮົາຈະຊອກຫານາຍແປພາສາໃຫ້ທ່ານໄດ້.
 • ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
 • ກະລຸນາໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711) ຖ້າການນັດໝາຍຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງ. ຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກເປີດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ລວມເຖິງວັນພັກຕ່າງໆ.
   

ເອກະສານເປັນພາສາ ແລະ ຮູບແບບຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດຮັບເອກະສານສະມາຊິກເປັນພາສາ ແລະ ຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊັ່ນ ເປັນສື່ສິ່ງພິມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ສຽງ.

ວິທີຂໍເອກະສານເປັນພາສາ ຫຼື ຮູບແບບຂອງທ່ານ
ໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711) ເພື່ອຂໍເອກະສານເປັນພາສາ/ຮູບແບບຂອງທ່ານ. ຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກເປີດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ລວມເຖິງວັນພັກຕ່າງໆ.
 

ການຮ້ອງທຸກ 

ທ່ານສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ ຖ້າ:

 • ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຖືກປະຕິເສດການໃຫ້ບໍລິການ ເນື່ອງຈາກທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ
 • ທ່ານບໍ່ສາມາດຫານາຍແປພາສາໄດ້
 • ທ່ານມີຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບນາຍແປພາສາ
 • ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບຂໍ້ມູນເປັນພາສາ ຫຼື ຮູບແບບຂອງທ່ານໄດ້
 • ຄວາມຈຳເປັນທາງວັດທະນະທຳຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ

ວິທີຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກເປັນພາສາຂອງທ່ານ

Phoneມີສີ່ວິທີໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ: 

 1. ໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711)
 2. ຍື່ນອອນໄລໄດ້ທີ່ 
 3. ຂຽນໜັງສືເຖິງ:
  Member Services Department
  1200 W. 7th Street
  Los Angeles, CA 90017
 4. ສົ່ງແຟັກເຖິງ 213-438-5748