IMPORTANT: Are you enrolled in Medi-Cal? Has your contact information changed in the past two years? Give your county office your updated contact information so you can stay enrolled. Go to benefitscal.com or call the Los Angeles County Department of Public Social Services at 1-866-613-3777

ບໍລິການແປພາສາ

ທ່ານມີສິດໃນການໃຊ້ບໍລິການແປພາສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ລວມເຖິງພາສາມືອາເມຣິກາ. ທ່ານສາມາດຮັບບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ເຈັດວັນຕໍ່ອາທິດ.

ຈະເປັນການດີກວ່າ ຖ້າໃຊ້ນາຍແປພາສາມືອາຊີບໃນການນັດໝາຍທາງການແພດຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ, ຫຼື ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອແປພາສາໃຫ້ທ່ານ.

ວິທີເຂົ້າເຖິງບໍລິການແປພາສາ

Interpreterໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711). ຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກເປີດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ລວມເຖິງວັນພັກຕ່າງໆ.

ສຳລັບບໍລິການແປພາສາແບບເປັນບຸກຄົນ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ:

 • ໃຜ: ການນັດໝາຍນີ້ແມ່ນສຳລັບທ່ານ, ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ? 
 • ແມ່ນຫຍັງ: ທ່ານຈະໄປພົບທ່ານໝໍປະເພດໃດ?ທ່ານຕ້ອງການນາຍແປພາສາຊາຍ ຫຼື ຍິງ? 
 • ເມື່ອໃດ: ການນັດໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຈັກໂມງ?ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ນາຍແປພາສາຢູ່ທີ່ນັ້ນເມື່ອໃດ?
 • ຢູ່ໃສ: ການນັດໝາຍຂອງທ່ານຢູ່ໃສ? ທີ່ຢູ່ແມ່ນຫຍັງ?ມີອາຄານສະເພາະບໍ?
 • ເປັນຫຍັງ: ການນັດໝາຍນີ້ແມ່ນເພື່ອຫຍັງ? ຕິດຕາມ? ການປຶກສາຫາລື?ກວດສຸຂະພາບ?

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແປພາສາໃຫ້ທັນເວລາ?

 • ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນລັດຖະການກ່ອນການນັດໝາຍຂອງທ່ານ. ຍິ່ງພວກເຮົາມີເວລາຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ພວກເຮົາຈະຊອກຫານາຍແປພາສາໃຫ້ທ່ານໄດ້.
 • ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
 • ກະລຸນາໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711) ຖ້າການນັດໝາຍຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງ. ຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກເປີດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ລວມເຖິງວັນພັກຕ່າງໆ.
   

ເອກະສານເປັນພາສາ ແລະ ຮູບແບບຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດຮັບເອກະສານສະມາຊິກເປັນພາສາ ແລະ ຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊັ່ນ ເປັນສື່ສິ່ງພິມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ສຽງ.

ວິທີຂໍເອກະສານເປັນພາສາ ຫຼື ຮູບແບບຂອງທ່ານ
ໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711) ເພື່ອຂໍເອກະສານເປັນພາສາ/ຮູບແບບຂອງທ່ານ. ຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກເປີດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ລວມເຖິງວັນພັກຕ່າງໆ.
 

ການຮ້ອງທຸກ 

ທ່ານສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ ຖ້າ:

 • ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຖືກປະຕິເສດການໃຫ້ບໍລິການ ເນື່ອງຈາກທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ
 • ທ່ານບໍ່ສາມາດຫານາຍແປພາສາໄດ້
 • ທ່ານມີຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບນາຍແປພາສາ
 • ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບຂໍ້ມູນເປັນພາສາ ຫຼື ຮູບແບບຂອງທ່ານໄດ້
 • ຄວາມຈຳເປັນທາງວັດທະນະທຳຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ
ວິທີຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກເປັນພາສາຂອງທ່ານ

Phoneມີສີ່ວິທີໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ: 

 1. ໂທຫາຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກໄດ້ທີ່ 1-888-839-9909 (TTY 711)
 2. ຍື່ນອອນໄລໄດ້ທີ່ 
 3. ຂຽນໜັງສືເຖິງ:
  Member Services Department
  1055 W. 7th Street, 10th Floor
  Los Angeles, CA 90017
 4. ສົ່ງແຟັກເຖິງ 213-438-5748