Kev Pab Txhais Lus

Koj muaj cai tau txais kev pab txhais lus pub dawb xws li Lus Piav Tes Meskas. Koj tuaj yeem hu mus thov kev pab txhais lus tau txhua txhua 24 teev hauv ib hnub, xya hnub hauv ib asthiv.

Qhov zoo tshaj mas siv ib tug kws txhais lus rau thaum koj teem caij mus kuaj mob. Koj tsis txhob siv cov phooj ywg, tsev neeg, lossis cov menyuam yaus txhais lus rau koj.

Yuav Tau Txais Kev Pab Txhais Lus Li Cas

InterpreterHu Rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm 1-888-839-9909 (TTY 711). Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab ua haujlwm txhua txhua 24 hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib asthiv, suav nrog cov hnub so tib si.

Yog xav tau kws txhais lus tim ntsej tim muag kiag, thov qhia rau peb paub:

 • Leej twg: Qhov teem caij mus ntsib no puas yog rau koj, lossis rau koj tus menyuam?  
 • Dab tsi: Koj yuav mus ntsib hom kws khomob dab tsi? Koj xav tau tus kws txhais lus txiv neej los yog poj niam? 
 • Thaum twg: Koj qhov teem caij mus ntsig yog thaum twg? Koj xav kom tus kws txhais lus tuaj txog tom thaum twg?
 • Qhov chaw twg: Koj qhov teem caij mus ntsib yog qhov chaw twg? Qhov chaw nyob yog li cas? Puas yog muaj ib lub tsev tshwj xeeb xwb?
 • Vim li cas: Qhov teem caij mus ntsib yog dab tsi? Soj qab xyuas?  Kev sib sab laj?  Mus Kuaj Mob?

Puas Xav Tau Kev Pab Txhais Lus Kom Ncav Sijhawm?

 • Hu xov tooj mus teem caij ntsib nrog rau peb tsawg kawg yog ua ntej 10 hnub ua haujlwm. Peb yim muaj lub sijhawm ntev, peb yim nrhiav tau ib tug kws txhais lus rau koj tau.
 • Thov muab cov ntaub ntawv qhia kom raug thiab qhia kom txhij txhua. 
 • Hu Rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm 1-888-839-9909 (TTY 711) yog koj hloov qhov teem caij mus ntsib. Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab ua haujlwm txhua txhua 24 hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib asthiv, suav nrog cov hnub so tib si.
   

Cov Ntaub Ntawv sau ua Koj Hom  Ntawv thiab Yam Koj Xav Tau

Koj tuaj yeem tau txais tswv cuab cov ntaub ntawv ua hom ntawv lossis yam xav tau raws li qhov koj xav tau, xws li muab luam tawm kom loj lossis ua suab hais lus.

Yuav Thov ib co Ntaub Ntawv sau ua Koj Hom Ntawv lossis Yam Koj Xav Tau Li Cas
Hu Rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm 1-888-839-9909 (TTY 711) mus thov ib co ntaub ntawv sau ua koj hom ntawv/yam koj xav tau. Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab ua haujlwm txhua txhua 24 hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib asthiv, suav nrog cov hnub so tib si.
 

Yam Tsis Txaus Siab

Koj tuaj yeem foob hais ib qho tsis txaus siab tau yog:

 • Koj xav tias koj raug tsis kam lees saib xyuas vim koj hais lus Askiv 
  tsis tau
 • Koj tsis tuaj yeem tau txais ib tug kws txhais lus
 • Koj muaj ib qho tsis txaus siab txog tus kws txhais lus
 • Koj tsis tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv ua koj hom lus lossis yam koj xav tau
 • Lawv saib tsis taus koj li kab lis kev cai

Yuav Sau Daim Ntawv Foob Hais ib qho Tsis Txaus Siab ua Koj Hom Ntawv Li Cas

PhoneNws muaj plaub txoj hau kev foob hais ib qho tsis txaus siab:

 1. Hu Rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm 1-888-839-9909 (TTY 711).
 2. Foob hais qhov tsis txaus siab rau hauv Online rau ntawm
 3. Sau ntawv xa mus rau: 
  Member Services Department
  1200 W. 7th Street
  Los Angeles, CA 90017
 4. Xa Daim Ntawv Foob Hauv Xov Tooj mus rau 213-438-5748